Vodne građevine

on Ožu 1
in

× Pregled svih projekata
× Naslovna stranica

Vodne građevine za osiguranje potrebnih količina vode iz r. Drave

Opis:
Kako bi se osigurala kontinuirana opskrba vodom za navodnjavanje podsustava navodnjavanja Karašica potrebno je izraditi vodne građevine u slivu r. Karašice. Potrebne građevine su: C.S. Krnjak (kapaciteta 20 m3/s), tri ustave na r. Karašici, prag na Gatskom kanalu i osam pragova na r. Karašici u Valpovu. Osim za navodnjavanje ovaj sustav koristiti će još za revitalizaciju vodenih, vlažnih i šumskih staništa, za obnovu krajobraznih vrijednosti prostora uz vodotok, urbanističko uređenje središta Valpova i šireg područja grada Belišća te nove rekreativne i turističke sadržaje.

Status projekta:
Završen je idejni projekt za vodne građevine za osiguranje potrebnih količina vode iz r. Drave te ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš.
U tijeku je postupak prihvatljivosti zahvata na okoliš i ekološku mrežu.

« »